Poschiavo / Robbia 1078m Mesure de 21:20 2.9 km/h 4.7 km/h Nord-Est

t moy max °
18.12 - 21:20 2.9 km/h 4.7 km/h Nord-Est (56°)
18.12 - 21:10 4.7 km/h 7.9 km/h Nord-Est (50°)
18.12 - 20:50 3.2 km/h 5.0 km/h Nord-Est (51°)
18.12 - 20:40 2.9 km/h 4.7 km/h Nord-Est (68°)
18.12 - 20:40 2.9 km/h 4.7 km/h Nord-Est (68°)
18.12 - 20:40 2.9 km/h 4.7 km/h Nord-Est (68°)
18.12 - 20:30 2.5 km/h 4.7 km/h Nord-Est (27°)
18.12 - 20:20 4.0 km/h 6.1 km/h Nord-Est (58°)
18.12 - 20:10 4.7 km/h 6.8 km/h Nord-Est (50°)
18.12 - 20:00 3.6 km/h 5.8 km/h Nord-Est (48°)
18.12 - 19:50 4.7 km/h 6.5 km/h Nord-Est (53°)
18.12 - 19:40 5.0 km/h 6.8 km/h Nord-Est (49°)
18.12 - 19:40 5.0 km/h 6.8 km/h Nord-Est (49°)
18.12 - 19:30 2.2 km/h 4.7 km/h Nord-Est (42°)
18.12 - 19:30 2.2 km/h 4.7 km/h Nord-Est (42°)
18.12 - 19:20 2.9 km/h 4.7 km/h Nord-Est (58°)
18.12 - 19:20 2.9 km/h 4.7 km/h Nord-Est (58°)
18.12 - 19:10 3.6 km/h 5.0 km/h Nord-Est (60°)
18.12 - 19:10 3.6 km/h 5.0 km/h Nord-Est (60°)
18.12 - 19:00 3.2 km/h 4.7 km/h Nord-Est (55°)
18.12 - 18:50 2.5 km/h 5.0 km/h Nord-Est (38°)
18.12 - 18:40 4.0 km/h 5.8 km/h Nord-Est (63°)
18.12 - 18:30 5.4 km/h 7.6 km/h Nord-Est (37°)
18.12 - 18:20 3.6 km/h 7.2 km/h Nord-Est (53°)
18.12 - 18:20 3.6 km/h 7.2 km/h Nord-Est (53°)
18.12 - 18:20 3.6 km/h 7.2 km/h Nord-Est (53°)
18.12 - 18:10 7.6 km/h 9.0 km/h Nord-Est (46°)
18.12 - 18:10 7.6 km/h 9.0 km/h Nord-Est (46°)
18.12 - 18:00 5.0 km/h 7.2 km/h Nord-Est (55°)
18.12 - 17:50 2.2 km/h 3.2 km/h Nord-Est (68°)
18.12 - 17:40 2.2 km/h 5.4 km/h Nord-Est (54°)
18.12 - 17:30 3.6 km/h 6.5 km/h Nord-Est (50°)
18.12 - 17:30 3.6 km/h 6.5 km/h Nord-Est (50°)
18.12 - 17:20 4.3 km/h 7.2 km/h Nord-Est (61°)
18.12 - 17:20 4.3 km/h 7.2 km/h Nord-Est (61°)
18.12 - 17:10 2.5 km/h 5.8 km/h Nord-Est (47°)
18.12 - 17:10 2.5 km/h 5.8 km/h Nord-Est (47°)
18.12 - 17:00 2.5 km/h 4.3 km/h Nord-Est (43°)
18.12 - 16:50 4.3 km/h 8.3 km/h Est (70°)
18.12 - 16:40 6.8 km/h 10.4 km/h Nord-Est (38°)
18.12 - 16:30 6.5 km/h 9.4 km/h Nord-Est (58°)
18.12 - 16:20 4.7 km/h 5.8 km/h Nord-Est (61°)
18.12 - 16:10 6.1 km/h 8.3 km/h Nord-Est (47°)
18.12 - 16:00 8.3 km/h 9.0 km/h Nord-Est (42°)
18.12 - 15:50 5.0 km/h 8.3 km/h Nord-Est (55°)
18.12 - 15:40 1.4 km/h 3.2 km/h Est (103°)
18.12 - 15:30 1.8 km/h 5.0 km/h Nord (353°)
18.12 - 15:20 3.2 km/h 5.4 km/h Sud (188°)
18.12 - 15:10 2.2 km/h 4.0 km/h Ouest (259°)
18.12 - 15:00 2.9 km/h 5.0 km/h Sud-Ouest (225°)
18.12 - 14:50 2.9 km/h 4.0 km/h Sud (169°)
18.12 - 14:50 2.9 km/h 4.0 km/h Sud (169°)
18.12 - 14:40 5.0 km/h 6.8 km/h Sud-Ouest (234°)
18.12 - 14:40 5.0 km/h 6.8 km/h Sud-Ouest (234°)
18.12 - 14:30 5.4 km/h 7.6 km/h Sud-Ouest (215°)
18.12 - 14:30 5.4 km/h 7.6 km/h Sud-Ouest (215°)
18.12 - 14:20 4.7 km/h 7.2 km/h Sud (201°)
18.12 - 14:10 5.0 km/h 7.2 km/h Sud-Ouest (210°)
18.12 - 14:10 5.0 km/h 7.2 km/h Sud-Ouest (210°)
18.12 - 14:00 5.4 km/h 8.3 km/h Sud-Ouest (223°)
18.12 - 13:50 4.3 km/h 6.8 km/h Sud-Ouest (205°)
18.12 - 13:40 4.3 km/h 7.2 km/h Sud-Ouest (208°)
18.12 - 13:30 4.3 km/h 6.8 km/h Sud (198°)
18.12 - 13:20 5.8 km/h 9.0 km/h Sud-Ouest (222°)
18.12 - 13:20 5.8 km/h 9.0 km/h Sud-Ouest (222°)
18.12 - 13:10 4.3 km/h 9.4 km/h Sud-Ouest (223°)
18.12 - 12:50 4.3 km/h 7.9 km/h Sud-Est (157°)
18.12 - 12:40 4.0 km/h 6.5 km/h Sud (195°)
18.12 - 12:30 3.6 km/h 6.1 km/h Sud-Ouest (212°)
18.12 - 12:20 0.7 km/h 2.9 km/h Sud-Est (141°)
18.12 - 12:10 0.0 km/h 2.2 km/h Nord (0°)
18.12 - 12:10 0.0 km/h 2.2 km/h Nord (0°)
18.12 - 12:10 0.0 km/h 2.2 km/h Nord (0°)
18.12 - 12:00 2.2 km/h 3.6 km/h Est (110°)
18.12 - 11:50 1.8 km/h 3.6 km/h Est (113°)
18.12 - 11:50 1.8 km/h 3.6 km/h Est (113°)
18.12 - 11:40 0.4 km/h 2.2 km/h Est (109°)
18.12 - 11:30 0.0 km/h 0.0 km/h Nord (0°)
18.12 - 11:20 2.2 km/h 4.3 km/h Est (93°)
18.12 - 11:20 2.2 km/h 4.3 km/h Est (93°)
18.12 - 11:10 1.4 km/h 3.6 km/h Est (87°)
18.12 - 11:10 1.4 km/h 3.6 km/h Est (87°)
18.12 - 11:00 1.4 km/h 2.9 km/h Est (85°)
18.12 - 10:50 0.7 km/h 2.9 km/h Est (113°)
18.12 - 10:50 0.7 km/h 2.9 km/h Est (113°)
18.12 - 10:40 6.5 km/h 10.1 km/h Est (74°)
18.12 - 10:30 9.7 km/h 14.0 km/h Nord-Est (46°)
18.12 - 10:30 9.7 km/h 14.0 km/h Nord-Est (46°)
18.12 - 10:20 10.1 km/h 14.0 km/h Nord-Est (47°)
18.12 - 10:10 5.4 km/h 9.0 km/h Nord-Est (51°)
18.12 - 10:00 5.0 km/h 7.2 km/h Nord-Est (42°)
18.12 - 09:50 2.2 km/h 5.0 km/h Nord-Est (49°)
18.12 - 09:50 2.2 km/h 5.0 km/h Nord-Est (49°)
18.12 - 09:40 2.2 km/h 4.3 km/h Nord-Est (51°)
18.12 - 09:40 2.2 km/h 4.3 km/h Nord-Est (51°)
18.12 - 09:30 1.1 km/h 4.0 km/h Nord-Est (51°)
18.12 - 09:20 4.0 km/h 6.5 km/h Nord-Est (53°)
18.12 - 09:10 3.2 km/h 6.1 km/h Nord-Est (38°)
18.12 - 09:00 4.7 km/h 7.2 km/h Nord-Est (49°)
18.12 - 08:50 4.3 km/h 7.2 km/h Nord-Est (39°)