Poschiavo / Robbia 1078m Mesure de 02:20 7.2 km/h 9.4 km/h Nord-Est

t moy max °
22.08 - 02:20 7.2 km/h 9.4 km/h Nord-Est (66°)
22.08 - 02:10 7.9 km/h 10.8 km/h Nord-Est (46°)
22.08 - 02:10 7.9 km/h 10.8 km/h Nord-Est (46°)
22.08 - 02:10 7.9 km/h 10.8 km/h Nord-Est (46°)
22.08 - 02:00 9.7 km/h 11.9 km/h Nord-Est (35°)
22.08 - 02:00 9.7 km/h 11.9 km/h Nord-Est (35°)
22.08 - 01:50 9.7 km/h 12.6 km/h Nord-Est (40°)
22.08 - 01:50 9.7 km/h 12.6 km/h Nord-Est (40°)
22.08 - 01:40 6.1 km/h 9.4 km/h Nord-Est (56°)
22.08 - 01:40 6.1 km/h 9.4 km/h Nord-Est (56°)
22.08 - 01:30 6.1 km/h 7.6 km/h Nord-Est (54°)
22.08 - 01:30 6.1 km/h 7.6 km/h Nord-Est (54°)
22.08 - 01:20 5.0 km/h 7.2 km/h Est (71°)
22.08 - 01:20 5.0 km/h 7.2 km/h Est (71°)
22.08 - 01:10 6.1 km/h 8.3 km/h Nord-Est (53°)
22.08 - 01:10 6.1 km/h 8.3 km/h Nord-Est (53°)
22.08 - 01:10 6.1 km/h 8.3 km/h Nord-Est (53°)
22.08 - 01:00 5.4 km/h 6.5 km/h Nord-Est (52°)
22.08 - 00:50 5.8 km/h 8.3 km/h Nord-Est (48°)
22.08 - 00:40 6.5 km/h 8.3 km/h Nord-Est (61°)
22.08 - 00:40 6.5 km/h 8.3 km/h Nord-Est (61°)
22.08 - 00:30 6.1 km/h 9.0 km/h Nord (16°)
22.08 - 00:20 6.5 km/h 9.0 km/h Nord (21°)
22.08 - 00:20 6.5 km/h 9.0 km/h Nord (21°)
22.08 - 00:10 7.9 km/h 11.5 km/h Nord (17°)
22.08 - 00:10 7.9 km/h 11.5 km/h Nord (17°)
22.08 - 00:10 7.9 km/h 11.5 km/h Nord (17°)
22.08 - 00:00 7.2 km/h 10.4 km/h Nord (10°)
22.08 - 00:00 7.2 km/h 10.4 km/h Nord (10°)
21.08 - 23:50 7.6 km/h 11.2 km/h Nord-Est (48°)
21.08 - 23:50 7.6 km/h 11.2 km/h Nord-Est (48°)
21.08 - 23:40 4.0 km/h 9.4 km/h Nord-Est (52°)
21.08 - 23:40 4.0 km/h 9.4 km/h Nord-Est (52°)
21.08 - 23:30 0.7 km/h 4.3 km/h Est (88°)
21.08 - 23:30 0.7 km/h 4.3 km/h Est (88°)
21.08 - 23:10 2.2 km/h 5.0 km/h Est (103°)
21.08 - 23:00 0.7 km/h 6.8 km/h Nord-Ouest (316°)
21.08 - 22:50 6.1 km/h 11.2 km/h Nord-Est (26°)
21.08 - 22:40 8.6 km/h 17.6 km/h Nord-Est (26°)
21.08 - 22:30 11.5 km/h 17.6 km/h Nord-Est (40°)
21.08 - 22:20 10.8 km/h 16.2 km/h Nord-Est (27°)
21.08 - 22:10 7.9 km/h 16.6 km/h Nord-Est (41°)
21.08 - 22:00 1.8 km/h 4.7 km/h Nord-Est (52°)
21.08 - 21:50 2.9 km/h 6.1 km/h Est (105°)
21.08 - 21:40 4.0 km/h 8.3 km/h Nord-Ouest (338°)
21.08 - 21:40 4.0 km/h 8.3 km/h Nord-Ouest (338°)
21.08 - 21:30 7.2 km/h 10.1 km/h Nord (9°)
21.08 - 21:30 7.2 km/h 10.1 km/h Nord (9°)
21.08 - 21:20 7.2 km/h 11.2 km/h Nord (23°)
21.08 - 21:10 6.1 km/h 10.8 km/h Nord-Est (50°)
21.08 - 21:00 7.9 km/h 11.9 km/h Nord (352°)
21.08 - 21:00 7.9 km/h 11.9 km/h Nord (352°)
21.08 - 20:50 11.9 km/h 16.9 km/h Nord (20°)
21.08 - 20:40 11.2 km/h 16.2 km/h Nord (17°)
21.08 - 20:30 9.0 km/h 12.6 km/h Nord-Est (33°)
21.08 - 20:20 11.2 km/h 17.3 km/h Nord-Est (52°)
21.08 - 20:10 9.0 km/h 12.6 km/h Nord-Est (26°)
21.08 - 20:00 8.3 km/h 12.6 km/h Nord (8°)
21.08 - 19:50 8.6 km/h 13.7 km/h Nord-Est (37°)
21.08 - 19:40 5.8 km/h 11.9 km/h Nord (18°)
21.08 - 19:40 5.8 km/h 11.9 km/h Nord (18°)
21.08 - 19:30 4.3 km/h 10.1 km/h Sud (159°)
21.08 - 19:20 3.6 km/h 8.6 km/h Sud-Ouest (222°)
21.08 - 19:10 3.6 km/h 11.9 km/h Sud (177°)
21.08 - 19:00 2.9 km/h 4.7 km/h Sud-Ouest (231°)
21.08 - 18:50 4.0 km/h 5.8 km/h Sud-Ouest (246°)
21.08 - 18:40 1.4 km/h 5.0 km/h Nord-Est (66°)
21.08 - 18:40 1.4 km/h 5.0 km/h Nord-Est (66°)
21.08 - 18:30 1.1 km/h 5.0 km/h Sud-Ouest (248°)
21.08 - 18:30 1.1 km/h 5.0 km/h Sud-Ouest (248°)
21.08 - 18:20 1.4 km/h 3.2 km/h Sud-Ouest (227°)
21.08 - 18:10 2.2 km/h 5.4 km/h Sud-Ouest (235°)
21.08 - 18:00 3.6 km/h 6.5 km/h Sud-Ouest (231°)
21.08 - 17:50 1.4 km/h 3.6 km/h Ouest (256°)
21.08 - 17:40 1.1 km/h 4.3 km/h Sud-Est (135°)
21.08 - 17:40 1.1 km/h 4.3 km/h Sud-Est (135°)
21.08 - 17:30 2.2 km/h 6.1 km/h Est (79°)
21.08 - 17:20 2.5 km/h 5.4 km/h Est (76°)
21.08 - 17:10 2.5 km/h 6.5 km/h Est (75°)
21.08 - 17:00 7.2 km/h 14.4 km/h Sud (197°)
21.08 - 16:50 8.3 km/h 18.4 km/h Sud (202°)
21.08 - 16:40 3.2 km/h 5.4 km/h Est (81°)
21.08 - 16:40 3.2 km/h 5.4 km/h Est (81°)
21.08 - 16:30 2.9 km/h 6.1 km/h Est (86°)
21.08 - 16:30 2.9 km/h 6.1 km/h Est (86°)
21.08 - 16:20 3.2 km/h 4.7 km/h Nord-Est (56°)
21.08 - 16:10 1.8 km/h 4.7 km/h Est (87°)
21.08 - 16:00 5.4 km/h 8.3 km/h Nord-Est (55°)
21.08 - 15:50 7.2 km/h 9.0 km/h Nord-Est (56°)
21.08 - 15:40 11.2 km/h 16.9 km/h Nord-Est (34°)
21.08 - 15:30 14.0 km/h 18.4 km/h Nord-Est (42°)
21.08 - 15:20 8.6 km/h 16.2 km/h Ouest (278°)
21.08 - 15:10 14.8 km/h 23.4 km/h Sud-Ouest (231°)
21.08 - 15:10 14.8 km/h 23.4 km/h Sud-Ouest (231°)
21.08 - 15:10 14.8 km/h 23.4 km/h Sud-Ouest (231°)
21.08 - 15:00 19.8 km/h 30.6 km/h Sud-Ouest (233°)
21.08 - 14:50 14.8 km/h 24.8 km/h Sud-Ouest (230°)
21.08 - 14:40 14.0 km/h 24.1 km/h Sud-Ouest (223°)
21.08 - 14:30 14.4 km/h 27.4 km/h Sud-Ouest (219°)
21.08 - 13:50 8.3 km/h 14.8 km/h Sud-Ouest (219°)